Bibliotheek

Lezing Bas Chamuleau

Polders in de voormalige veenkolonie bij IJzendijke

Zie PDF

 

Nieuwe aanwinsten bibliotheek

september 2019

Zie PDF

 

In Europa

Zie PDF

 

Franse aanval op de stad Aardenburg

Zie PDF 

 

Schatten van kaarten

Gemeente Sluis, 2017, 60 blz., 20 kaarten + illustraties

Zie PDF


Beschryvinghe van alle de Neder-landen, anderssins ghenoemt Neder-duytslandt
door Lodovico Guicciardini / Lowijs Guicciardijn
Facsimile-uitgave van het boek uitgegeven door Willem Jansz. (Blaeu) in 1612, Amsterdam/Nieuwkoop,
1968

Zie PDF 

 

Guicciardini Illustratus

Mathieu Franssen, Vincent van Hezik, Fineke te Raa, Erik Walsmit, Henk Deys

't Goy-Houten, Hes & De Graaf Publishers, 2001

De kaarten en prenten in Lodovico Guicciardini's Beschrijving der Nederlanden

Een van de succesvolste beschrijvingen van Nederland werd in de 16e eeuw vervaardigd door de Italiaan Lodovico Guicciardini. Zijn Beschrijving van de Nederlanden beleefde vooral in de 17e eeuw een ongeëvenaard aantal herdrukken. Het werk dat oorspronkelijk in het Italiaans geschreven was, werd door verschillende uitgevers in allerlei vertalingen uitgegeven. Maar het was niet in de eerste plaats de tekst die het werk zo populair maakte. Het waren vooral de schitterende kaarten en prenten van Nederlandse steden waar reizigers, maar ook de Nederlandse burgers zelf in geïnteresseerd waren.

Guicciardini Illustratus geeft een uitgebreid overzicht van de verschillende edities die er sinds 1567 zijn verschenen. Bijzonder aan dit boek zijn de illustraties. Alle kopergravures en houtsneden, die gebruikt zijn in de verschillende edities, zijn opgenomen en worden wetenschappelijk beschreven.

Guicciardini Illustratus is het tweede deel in de reeks Utrechtse Historisch-Kartografische Studies die onder auspiciën van de Onderzoeksgroep Explokart van de van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht tot stand is gekomen.

 

De verovering van Axel door prins Maurits in 1586 en de onmiddellijk daaraan voorafgaande tijd

door Mr. P. Dieleman

Drukkerij De Schelde, D. van Aken, Terneuzen, 1936, 46 blz., 4 plattegronden

Zie PDF

 

Vlaanderen in 100 kaarten

redactie: Wouter Bracke en Eric Leenders

Davidsfonds, Leuven, 2015, 320 blz.

Zie PDF 

 

De verovering van het Land van Cadzand onder het beleid van Prins Maurits van Oranje in 1604

door Dr. J. de Hullu

C. Dieleman, Breskens, 1904

Zie PDF

 

De Tachtigjarige Oorlog

door Prof. Dr. J. Presser

Deel 1: van 1568 tot het Twaalfjarig Bestand

Elsevier Pockets, Amsterdam/Brussel, vierde druk, 1963, 192 blz., z/w ill.

Zie PDF

 

Het leven en de daden van Maurits, prins van Oranje, enz., enz.

door A.C. Oudemans

Schalekamp en Van de Gramel, 1832, 280 blz., ill.

Zie PDF

 

De Staats-Spaanse Linies

door Jan J.B. Kuipers

Zie PDF

 

Historische verdedigingswerken

door Mr. S.H. Poppema

Van kantelen en ravelijnen tot kazematten

Amsterdam : Stichting Open Monumentendag, [s.a.]. - 2de druk. - 40 blz.

 

Waar is de Tachtigjarige Oorlog gebleven?

door Jan Blokker

Amsterdam : Uitgeverij De Harmonie, 2006. - Eerste druk. - 201 blz.

Verslag van de reis die schrijver Jan Blokker en fotograaf Eddy Posthuma de Boer ondernamen langs steden en dorpen die strategische knooppunten waren in de Tachtigjarige Oorlog.

 

Het Fort Liefkenshoek te Beveren

door Herman Cools en Raymond van Meirvenne

Gent : Provincie Oost-Vlaanderen, 2005. - 80 blz. - (Kleine Cultuurgidsen)

In deze Kleine Cultuurgids worden de wisselvalligheden en gebeurtenissen, waaraan Liefkenshoek in vervlogen tijden ten prooi is gevallen, in chronologische volgorde verhaald vanaf het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Na het geschiedkundig wedervaren van dit pittoreske fortje wordt het fort als militair bouwwerk door de eeuwen heen belicht.

 

Over elfenheuvels en kabouterbergen

door Sam de Decker

Gent : Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2002. - 79 blz.

Een overzicht van de bewaarde mottekastelen in de provincie Oost-Vlaanderen


Bastions voor Koning en God

door Johan Termote

Gent : Provincie Oost-Vlaanderen, 2004. - 78 blz.

Forten en verdedigingswerken in het krekengebied van Oost-Vlaanderen.

 

Van Historisch Slagveld naar Economische Slagkracht

door Tanya van Hecke

Antwerpen : Erfgoed Vlaanderen, 2012. - 96 blz.

In het project Manoeuvres (2009-2012) onderzochten negen partners in Zuid-Nederland en Vlaanderen, met de steun van Europa, hoe ze hun historische verdedigingswerken op een innovatieve en duurzame wijze konden ontwikkelen, zodat ze het toerisme en de economisch structuur kunnen versterken. Met gebundelde krachten werkten de partners rond het herstel van de verdedigingswerken en toeristisch-recreatieve netwerkvorming, zowel lokaal als door middel van kennis-, onderzoeks- en promotieactiviteiten. Dit Resultatenboek laat je kennismaken met het boeiende Vlaams-Nederlandse vestingbouwkundig erfgoed van de negen partners en de vele mogelijkheden die het biedt.

 

Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog

door Dr.  Joh. Brouwer

Zutphen : W.J. Thieme & Cie, 1933. - 442 blz. : 49 platen, 8 afbeeldingen

Kronieken van Spaansche soldaten geeft een beeld van het leven der Spaansche soldaten die in de eerste helft van den tachtigjarigen oorlog in de Nederlanden hebben gestreden.

 

Oorlog in het Land van Cadzand in 1604, een stripverhaal van Floris Balthasar

door D. de Vries en A.R. Bauwens

IJzendijke : Heemkundige Kring, 2004. - 20 blz. : 18

Tentoonstelling in het Streekmuseum IJzendijke, 15 mei - 31 augustus 2004

 

Gedenkschrift der uitgevoerde daaden van den Grooten Menno Baron van Coehoorn

door Nicolaus Ypey

Franeker : J. Ippinga, Franeker, 1772, 1982. - 89 blz.

In 1982 opnieuw uitgegeven in samenwerking met Buijten & Schipperheijn / Repro Holland door T. Wever BV, Franeker door Peter Karstkarel.

 

De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen

door Yolanda Rodriguez Perez

Vantilt, 2003. - Tweede druk. - 336 blz. : Veel illustraties

Met behulp van een rijke verzameling bronnen, oorlogskronieken en toneelstukken, maar ook vlugschriften, gedichten, geschiedwerken en prozageschriften, maakt Rodriguez Perez duidelijk met welke ogen de Spanjaarden gedurende de Tachtigjarige Oorlog naar de Nederlanden keken.

 

Wonder is gheen wonder. De geniale wereld van Simon Stevin 1548-1620.

door Josef T. Devreese en Guido van den Berghe

Leuven : Davidsfonds, 2003. - 342 blz. : Veel illustraties

De eerste volledige en tegelijk toegankelijke geschiedenis van het werk van Simon Stevin. Met oog voor de historische context en met ongezien beeldmateriaal.

 

Niemandsland in Staats verband

A.R. Bauwens et al

Aardenburg : Heemkundige Kring West Zeeuws-Vlaanderen, 2004. - 376 blz.

In Niemandsland in Staats verband behandelen dertien auteurs verschillende aspecten van de geschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen in samenhang met het Noord-Nederlandse bestuur over het gewest. Deze auteurs komen soms tot verrassende conclusies en pittige uitspraken.

 

Stercktenbouw

A. Bauwens et al

Aardenburg : Rammeloo Communications voor Gemeente Sluis, 2006. - 38 blz. : geïllustreerd

Staats-Spaanse Linies en versterkingen in Noord- en Zeeuws-Vlaanderen tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)

 

De Tachtigjarige Oorlog

door Jeroen Acke

Gent : Katholieke Hogeschool, 1999 - 140 blz.

De Tachtigjarige Oorlog / Jeroen Acke. - Gent : Katholieke Hogeschool, 1999. - 140 blz.

 

Maurits en Oldenbarnevelt in den strijd om het Twaalfjarig Bestand

door Dr. J.C.H. de Pater

Amsterdam : P.N. van Kampen & Zoon N.V., 1944. - 147 blz. : Diverse illustraties.

Reeks: Patria. Vaderlandsche Cultuurgeschiedenis. Redactie: Dr. J.H. Kernkamp

I. Het probleem van den 'goddelijken' vrede.

II. De Republiek tusschen de Mogendheden.

III. Toenadering en Verwijdering.

IV. De Vredesconferentie.

V. De Crisis.

VI. De Afloop.

 

Terminologie Verdedigingswerken. Inrichting, aanval en verdediging

door A.H. Mohr

Zutphen : Stichting Menno van Coehoorn, 2004. - 79 blz. : Veel illustraties

Terminologie. Vroege Nederlandse maten. Viertalige woordenlijst.

 

Vaste voet in Vlaanderen

IJzendijke : Gemeente Sluis, 2004. - 21 blz. : Enkele illustraties

De verovering van Sluis in 1604 en de betekenis ervan. Symposium 4 september 2004. Belfort Sluis

 

Staats-Spaanse Linies

Valorisering van frontierland Zeeuwsch-Vlaanderen

door H+N+S Landschapsarchitecten

Utrecht : H+N+S Landschapsarchitecten, 2003. - 278 blz. : geïllustreerd

De provincie Zeeland heeft in maart 2002 opdracht gegeven aan H+N+S Landschapsarchitecten onderzoek en ontwerp te verrichten voor het project Valorisering Staats-Spaanse Linies. In de opdracht worden vijf activiteiten onderscheiden die voor het linieproject nodig zijn: het in kaart brengen van relevante gegevens en verkennend onderzoek, waardering en selectie, ontwikkeling visie en randvoorwaarden inrichting en beheer en communicatie.

 

Komt dat zien

door Tinker Imagineers / Leisure Result

Interreg IVA-project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief, 2010. - 95 blz. : Illustraties

Vermarktingsstudie in het kader van Interreg IVA-project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief.

Staats-Spaanse Linies. Fortengordels rond Antwerpen. Zuidwaterlinie

 

De verdedigingswerken uit de Tachtigjarige Oorlog langs de Belgisch-Nederlandse grens

Een rondleiding langs Spaanse forten en Staatse schansen

door Bert Acke

Gent : Universiteit Gent, 2001. - 135 blz. : Illustraties

Verhandeling voorgelegd aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte tot het behalen van het diploma Licentiaat in de Archeologie. Promotor Prof. J. Demeulemeester

 

De tapijten van Zeeland

door Katie Heyning

Middelburg : Zeeuws Museum, 2007. - 143 blz. : Illustraties

De serie tapijten van Zeeland behoort tot het meest belangrijke erfgoed van Nederland. Besteld tussen 1593 en 1602 door de Staten van Zeeland, toont zij de felle gevechten op het Zeeuwse water in de beginfase van de Tachtigjarige Oorlog. De serie is een artistiek meesterwerk en een uniek voorbeeld van vroege propaganda. Daarnaast geeft ze met bollende zeilen, vechtende soldaten, kleurige vlaggen, prachtige stadssilhouetten, verdronkenen en zelfs zeedieren een uitzonderlijk verslag van oorlogsvoering op het water in de zestiende eeuw.

Deze gids bevat een beknopte geschiedenis van de gevechten en de vervaardiging en de receptie van de tapijten door de eeuwen heen. Daarbij biedt ze toelichting op een rijke verscheidenheid aan details die de bezoeker bij de wandtapijten kan bekijken.

 

Karolingische burchten in Zeeland

door R.M. van Heeringen en M.P. de Bruin

Middelburg : Provincie Zeeland, 1993. - 60 blz. : Illustraties

Dit boekje valt in drie delen op te splitsen. Het eerste deel, geschreven door dr. R.M. van Heeringen, provinciaal archeoloog in Zeeland, behandelt de geschiedenis van de Zeeuwse ringburgwallen en de archeologisch onderzochte terreinen tot ongeveer 1100. De heer M.P. Bruin, historicus en oud-hoofd van het Zeeuws documentatiecentrum, neemt de lezer mee naar de geschiedenis van Zeeland tussen 1100 en 1900, daarbij de aandacht richtend op de nederzettingen die zijn voortgekomen uit de burchten. Een klein deel over de geschiedenis van de betrokken dorpen en steden in de 20ste eeuw en enkele routebeschrijvingen sluiten het verhaal af.

 

Zeeuws Tijdschrift 3-4, 2004

Middelburg : Stichting Zeeuws Tijdschrift, 2004. - Nummer 3-4, 2004. Jaargang 54. - 64 blz.

Rebecca van Wittene: Klein Parijs krijgt een schakende prins. Guido Metsers van Maurits in brons.

Jan J.B. Kuipers: Niemandsland in Staats verband. 1604 het jaar dat Zeeuws-Vlaanderen vormde.

 

In de verdrukking

door J.R. van der Lans

Amsterdam : N.V. Boek Centrale, [s.a.]. - 238 blz. : Illustraties

Historische roman uit de tijd van het Twaalfjarig Bestand

 

Menno van Coehoorn

door Joep van Hoof

Den Haag : Instituut voor Militaire Geschiedenis, 2004. - 112 blz. : Illustraties

Menno van Coehoorn (1641-1704), vestingbouwer, belegeraar, infanterist. Van Coehoorn staat te boek als de belangrijkste Nederlandse vestingbouwkundige. Zijn bouwconcept werd in heel Europa bekend. Behalve als theoreticus was hij ook in de praktijk actief. Dat kwam vooral tot uiting in de jaren 1698-1702, toen hij zich met hart en ziel inzette voor de vernieuwing van de vestingen langs de grenzen. Hij ontwierp toen tevens een nieuw verdedigingsstelsel, dat het grondgebied van de staat moest veiligstellen tegen aanvallen van over de landgrenzen. Dit systeem, dat zijn kracht ontleende aan een aaneengesloten geheel van inundatielinies, zou tot diep in de negentiende eeuw gehandhaafd blijven. Behalve zijn vestingbouwkundige kwaliteiten komen in dit boek ook zijn goeddeels vergeten verdiensten als belegeraar en troepenaanvoerder aan de orde.

 

Het verraad van de pistoletten

door J.J. Poelhekke

Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1975. - 77 blz.

Reeks: Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde, reeksnummer 88

 

Dagboek van broeder Wouter Jacobsz 1572-1579

door H. de Kruif

Soesterberg : Aspekt, 2008. - 401 p.

Het beleg van Amsterdam 1572-1578. De nasleep, 1578-1579. Verslag van een ooggetuige.

 

Bijdragen tot de geschiedenis

Antwerpen : [s.n.], Kan. Dr. F. Prims. - 39e jaargang. - 144 pp. - (3e reeks, 8e deel, aflevering 2)

Bevat artikel over de Antwerpse Handel over Duinkerken tijdens het Twaalfjarig Bestand

 

Maurits - zoon van de Zwijger

door Thera Coppens

Baarn : Uitgeverij De Fontein, 1984. - 216 pp : ill.

Prins Maurits, zoon van Willem de Zwijger, was tijdens zijn leven beroemder dan zijn vader. Ongetrouwd stierf hij in 1625, zijn erfenis nalatend aan zijn zeventien jaar jongere broer Frederik Hendrik. Beschreven wordt de wanhopige situatie van het land, de desastreuze regering van Leicester, Maurits'vorming tot militair, zijn successen, van het turfschip van Breda tot de belegering van Nijmegen, Coevorden en Groningen en de slag bij Nieuwpoort, die hem tot een held maakte.

 

Geleefde Tijd - Liber Amicorum G.A.C. van Vooren

Eindredacteur A.R. Bauwens

Aardenburg : Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 1995. - 212 pp : ill.

Inhoud:

L. Stockman: De St.-Baafskerk van Aardenburg voor de reformatie.

L. Vandamme: Adriaan van Melderghem (1568): van pastoor van Ursel tot protestants martelaar.

A. De Keyser: Verdedigingswerken omstreeks 1600 in West-Zeeuws-Vlaanderen aangelegd op last vann de colleges van Brugge en het Brugse Vrije.

L. Zoodsma: De Vliegende Boer voor de Raad van Vlaanderen.

A.R. Bauwens: Strobrugge 1698: de zaak Spithael, een grensoverschrijdende kwestie.

W.P. Dezutter: De leerlingen van de school van de Nederduitse gemeente te Groede, 1736-1738.

P.J. van Cruyningen: Een West-Zeeuws-Vlaams boerenbedrijf in de 18de eeuw, de 'Blauwe hofstede', 1737-1743.

D. de Vries: Cartografie van en in Aardenburg in vroeger eeuwen.

A.F. Franken: 'Liefde voor Waarheid en Deugd'. Een leesgezelschap te IJzendijke, 1807-1864.

M. Ryckaert: Gouverneur Benoit Vrambout en de eerste toenaderingen tussen West-Vlaanderen en Zeeland na de Belgische opstand van 1830.

I.H.J. Poissonnier: Wonen en werken in Schoondijke in het midden van de 19de eeuw. Een samenleving in harmonie met het landschap.

H. Notteboom: Victor de Lille, Vorsterman van Oyen en de 75ste verjaardag van onafhankelijk België.

F. van der Doe: Een oud scheepswrak te IJzendijke.

J.A.J. Boekhout: Het Zwin. Van open arm tot opgezande slufter.

A.R. Bauwens: Bibliografie van G.A.C. van Vooren.

 

Kruytmagasijn of Reinwaterkelder

door P. Stockman

Hulst : Uitgeverij De Maelstede, 2001. - 20 p. : Ill. - (Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten)

Ondergrondse gewelven aan de Nieuweweg te Hulst.

 

Vlieghende Vaendels

door P. Stockman en P. Everaers

Hulst : Uitgeverij De Maelstede, 1994. - Eerste druk. - 48 blz. : Ill.

Hulst in 1596, geschilderd door Wenceslas Cobergher

 

De Tuyn ghesloten

door A. Prinsen en P. Stockman

Hulst : Uitgeverij De Maelstede, 1993. - Eerste druk. - 66 blz. : Ill.

Het beleg van Hulst anno 1645.

 

Frontier Steden en Sterckten

door P. Stockman en P. Everaers

Hulst : Uitgeverij De Maelstede, 1997. - Eerste druk. - 144 blz. : Ill.

Vestingwerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen, 1584-1839

 

Burchten en Forten en andere versterkingen in Vlaanderen

Redactie: Luc de Vos

Leuven : Davidsfonds, 2002. - 264 p. : Ill.

Ruim veertig Vlaamse versterkingen kennen vanaf nu geen geheimen meer. Specialisten uit diverse vakgebieden laten de ophaalbrug neer en openen de toegangspoort tot de evolutie van het militaire gebeuren. Luc de Vos, de eminente professor krijgsgeschiedenis aan de Koninklijke Militaire School en aan de KU Leuven, coördineerde de redactie.

 

Manoeuvres. Van historisch slagveld naar economische slagkracht

Antwerpen : Erfgoed Vlaanderen, 2012. - Resultatenboek. - 96 p. : Ill.

In het projectboek Manoeuvres (2009-2012) onderzochten negen partners in Zuid-Nederland en Vlaanderen, met de steun van Europa, hoe ze hun historische verdedigingswerken op een innovatieve en duurzame wijze konden ontwikkelen, zodat ze het toerisme en de economische structuur kunnen versterken.

Met gebundelde krachten werkten de partners rond het herstel van de verdedigingswerken en toeristisch-recreatieve netwerkvorming, zowel lokaal als door middel van kennis-, onderzoeks- en promotieactiviteiten.

Dit Resultatenboek laat je kennismaken met het boeiende Vlaams-Nederlandse vestingbouwkundig erfgoed van de negen partners en de vele mogelijkheden die het biedt.

 

Atlas van historische vestingwerken in Nederland - Zeeland

Redactie Studiecommissie Menno van Coehoorn

Utrecht, 2004

De huidige provincie Zeeland was in het verleden grotendeels een archipel, waarvan de eilanden via de zeegaten open lagen voor aanvallen vanaf de Noordzee. Vele eeuwen moest bovendien rekening gehouden worden met dreiging vanaf het vaste land, met name vanuit het zuiden en oosten. Voor de bescherming aan de zuidzijde ontstond in het noorden van het huidige Zeeuwsch-Vlaanderen een bufferzone waar vestingen en tientallen werken werden aangelegd, die uitgroeiden tot linies. Ook aan de oostkant van de provincie kwamen verscheidene verdedigingswerken tot stand. Verscheidene vestingen en andere werken zijn nog grotendeels aanwezig en een bezoek zeker waard. Helaas is ook veel verdwenen, maar meestal zijn sporen nog terug te vinden in het landschap.

De beschrijving van de afzonderlijke werken wordt voorafgegaan door een drietal hoofdstukken, waarin de geografische, staatkundige en militaire verbanden worden behandeld. Vele illustraties verduidelijken hoe deze vestingen, forten, schansen, linies en batterijen er hebben uitgezien.

 

De val van het nieuwe Troje. Het beleg van Oostende - 1601-1604

Werner Thomas

Leuven, Davidsfonds, 2004

Wanneer de aartshertogen Albrecht en Isabella in de Zuidelijke Nederlanden aankomen, is het gebied opnieuw onder Spaans, katholiek gezag gebracht. Behalve een stadje, dat moedig weerstand biedt: Oostende. Van 1601 tot 1604 wordt Oostende de thuishaven van de Europese mogendheden die er hun nieuwste strijdtechnieken uitproberen...

1601. De protestantse troepen van Maurits staan achter de palissades van Oostende. De aartshertogen nemen hun intrek in de forten die ze in een kring om de stad hebben opgetrokken. Hoe vorderen de gevechten? Hoe verloopt het soldatenleven in en om de belegerde stad? Hoe financieren beide partijen hun oorlogsinspanningen? Welke belangen drijven de Europese mogendheden om steun te verlenen? Welke logistieke problemen brengt het beleg met zich mee? Hoe en waar worden de - honderdduizend! - kijken begraven.

In september 1604 is het einde nabij. De Oostendenaars onderhandelen en verkrijgen een eervolle vrije aftocht. Maar van de stad blijft vrijwel niets over. Oostende kan beginnen met de uitbouw van een haven. En met het bedenken van liederen, lofdichten en toneelstukken over het beleg... Naast de literaire erfenis geven illustraties van ingenieuze aanvalsconstructies en authentiek materiaal uit Italië, Spanje en alle buurlanden van België een levendig beeld van deze bijzonder intrigerende krijgsgeschiedenis.

Het beleg van Oostende plaatste de stad op de internationale kaart. De Spaanse overwinning had immers ingrijpende gevolgen voor de scheiding van Noord en Zuid. Een indrukwekkende mini-geschiedenis, ingebed in de grote Europese geschiedenis van de zestiende eeuw.

 

IJzendijke oud en nieuw

J.Ch. Cornelis

Oostburg : W.J. Pieters, 1965. - 248 p. : Zwart/wit illustraties

 

De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje

P. Vergers

Doesburg : J.C. van Schenk Brill, 1898. - 619 p. : Enkele illustraties

 

Forten en Linies in Grensbreed Perspectief

Mathieu de Meijer

Antwerpen : Provincie Antwerpen, 2009. - 39 p. : Geïllustreerd

Projectbrochure Forten en Linies in Grensbreed Perspectief. Een grensoverschrijdend project in het kader van het Interreg IV A-programma.

 

Staats-Spaanse Linies, het twaalfjarig bestand

IJzendijke, Museum Het Bolwerk, 2009. -  : Geïllustreerd

Het beste uit 'IJsendijker Trompetter' en 'De Waerachtige Isendiker'

 

Versterckt Zeeland

P. Stockman en P. Everaers

Hulst : Provincie Zeeland, 1999. - 144 p. : Geïllustreerd

ISBN 90-71565-61-0

Al zo'n tweeduizend jaar is het gebied dat nu de provincie Zeeland vormt, inzet geweest van militaire acties. Of het nu de Romeinen betrof, de Noormannen, rivaliserende ambachtsheren, graven, koningen of keizers, de Zeeuwse stromen en eilanden waren voor hen van groot belang om hun machtspolitiek te verwezenlijken. En elke periode heeft zijn sporen nagelaten in de Zeeuwse bodem, soms nog zichtbaar. Dit boek geeft een overzicht van de verdedigingswerken die in de loop van tweeduizend jaar mede het Zeeuwse landschap hebben bepaald.

 

Tussen Afsluitdammen en Deltadijken IV Zeeuwsch Vlaanderen

M.H. Wilderom. - Vlissingen

Uitgever: M.H. Wilderom, 1973. - 567 p. : Geïllustreerd

ISBN 90-70027-41-0

 

Over het ontstaan van de fortificaties in Oost Zeeuws-Vlaanderen en aangrenzend gebied

K.J.J. Brand

[s.l.] : Zeeuws Tijdschrift, 1981. -  : Geïllustreerd

Overdruk artikel uit Zeeuws Tijdschrift nr. 1

 

De Hattinga's

Hulst : Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten, 2015. - 333 p. : Geïllustreerd

De Hattinga's: Predikanten, geneesheren, bestuurders en vooral kaartenmakers, hun geschiedenis en betekenis voor Hulst en Hulsterambacht

 

Blauwdruk Belgie

Gent : Snoeck, 2005. - 143 p. : Geïllustreerd

ISBN 90-5349-565-7

Blauwdruk Belgie. De architecten van onze landsgrenzen

 

Geschiedenis van de Nederlanden

L.J.R. Milis, W.P. Blockmans, A.Th. van Deursen, P. Janssens, J. Roegiers, N.C.F. van Sas, J.C.H. Blom en E. Lamberts

Een grondig herziene en geactualiseerde uitgave van een standaardwerk.

De moeilijk toegankelijke, waterrijke delta van Schelde, Maas en Rijn aan de westkust van Europa was oorspronkelijk een verre, nauwelijks bewoonde uithoek. In de late Middeleeuwen ontwikkelden de 'Lage Landen' zich echter tot een verstedelijkt kerngebied, dat een brugfunctie vervulde tussen Frankrijk, Duitsland en Engeland. In politiek opzicht vormden zij slechts gedurende korte tijd een eenheid, maar toch vertoonden zij in hun globale historische ontwikkeling, naast grote verschillen, veel gemeenschappelijke kenmerken. Zo valt over de geschiedenis van de Nederlanden een boeiend verhaal van eenheid en verscheidenheid te vertellen. Van oudsher bestaat voor die veelzijdige geschiedenis grote belangstelling en er is ook veel over geschreven. Maar overzichtswerken die de gehele regio in alle verscheidenheid en gemeenschappelijkheid beschrijven zijn zeldzaam. In de Geschiedenis van de Nederlanden schetsen acht vooraanstaande historici uit Noord en Zuid, onder redactie van Hans Blom en Emiel Lamberts, binnen het raamwerk van de staatkundige geschiedenis, de hoofdlijnen van de sociale, economische, godsdienstige en culturele ontwikkelingen, met de nodige aandacht voor de Europese context.

 

Over vrybuters en quaetdoenders

Tim Piceu

Leuven : Davidsfonds, 2008. - 293 p. : Zwart/wit illustraties

ISBN 978-90-5826-535-7

Walmende brandstapels, fel bevochten veldslagen en bitter volgehouden belegeringen staan symbool voor de godsdienstoorlogen in de Lage Landen. Maar er was meer. Voor de gewone bevolking betekende de oorlog voortdurend leven met terreur en angst: hinderlagen en hongersnood, ontvoeringen en brandstichting, afpersing en ongewenst bezoek van muitende soldaten waren dagelijkse kost.

Over vrybuters en quaetdoenders neemt je mee op strooptocht in het Vlaanderen van het einde van de 16e eeuw, waar vrijbuiters ongestraft roofden, vee stalen, moordden, plunderden en verkrachtten. Hoe verdedigden de Vlamingen zich? Steunden overheid en gerecht hun onderdanen in het verweer tegen hun kwelduivels of gooide de bevolking het maar beter op een akkoordje met de vijand?

Aan de hand van documenten uit Belgische en Nederlandse archieven, bibliotheken en musea brengt historicus TIM PICEU deze ‘kleine’ oorlog in Vlaanderen tot leven. Over vrybuters en quaetdoeners vertelt voor het eerst het hallucinante verhaal van het (over)leven in de frontlijn van de godsdienstoorlogen.

 

1648 Vrede van Munster, feit en verbeelding

Redactie Jacques Dane

met bijdragen van Simon Groenveld, Jan Piet Puype, Wiebe Bergsma, Renger E. de Bruin, Dirk E.A. Faber, Michel P. van Maarseveen, Jos W.L. Hilkhuijsen, Emilie M.L. van der Maas, Eymert-Jan Goossens

Waanders Uitgevers, Zwolle

Het tekenen van het vredesverdrag van Munster op 30 januari 1648 maakte een eind aan de Tachtigjarige Oorlog. Spanje erkende de onafhankelijkheid van de Nederlandse Republiek. In 1998, het 350ste herdenkingsjaar, wordt deze vrede uitgebreid herdacht. Het boek is onderverdeeld in een historisch (feit) en een kunsthistorisch (verbeelding) deel. In het historische deel wordt de Munsterse vrede in een nationale en internationale context geplaatst. In het kunsthistorische deel komt de verbeelding van het krijgsbedrijf aan bod. In 1648: Vrede van Munster wordt de voor Nederland en Europa zo belangrijke vrede vanuit diverse perspectieven - politiek, militair, religieus, cultureel en kunsthistorisch - belicht.

 

Vanden Tocht in Vlaenderen

Ir. B. Cox

Zutphen : De Walburg Pers, 1986. - 192 p. : Zwart/wit illustraties

De logistiek van Nieuwpoort 1600

 

De Zwartenhoekse Zeesluis . De historie van een militair en waterstaatkundig object en naaste omgeving

Redactie Marc Buise en Maurice Kindt

Hulst : Stichting Vrienden Zwartenhoekse Zee, 2013. - 127 p. : Rijk geillustreerd

De Zwartenhoekse Zeesluis omvat een aantal rijk geillustreerde bijdragen met betrekking tot de historie van dit merkwaardig object dat zowel een militair als een waterstaatkundig belang diende. Oorspronkelijk was het een van de schakels in een verdedigingslinie die kort voor 1800 is aangelegd en die bestond uit inundatiegebieden, sluizen en versterkingen. Nadat deze linie in onbruik raakte, trad verval in. De sluis diende op een gegeven moment slechts tot afwatering van een klein poldergebied.

 

Wapenhandelinghe

Jacob de Gheyn

Lochem : De Tijdstroom

Facsimile editie van het boek uit 1607

 

Hulst in de middeleeuwen en de kroniek van haar haven

De Vier Ambachten

Hulst : Jaarboek 2016-2017 Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten', 2017. - 383 p. : Rijk geïllustreerd

 

Het Spaanse Leger in de Lage Landen

Geoffrey Parker

Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1978. - 332 p. : Zwart/wit illustraties

In dit standaardwerk over de Spaanse oorlogvoering in de Nederlanden beschrijft dr. Geoffrey Parker op onnavolgbare wijze waarom het machtige Spanje met zijn getrainde 'tercios' en huursoldaten het af moest leggen tegen de aanvankelijk zwakke strijdkrachten van de Nederlandse rebellen onder Willem van Oranje en diens opvolgers.

Dr. Parker analyseert de vele problemen waarmee de Spaanse legeraanvoerders in de Lage Landen te kampen hadden: de grote afstand tussen de opstandige gewesten en het moederland, het vaak ontbreken van klinkende munt om de veteranen uit te betalen, de tegenwerking van de 'neutrale' vorsten tijdens de opmars door het Duitse rijk, de onbetrouwbaarheid van de huursoldaten, het uitbreken van muiterijen, de hardheid van het Nederlandse klimaat en de moeilijkheden met de revitaillering.

Het beeld dat daarmee naar voren komt van het militaire leven en de oorlogvoering in de 16de en 17de eeuw is in zijn details uniek en geeft een nieuwe visie op de Tachtigjarige Oorlog.

 

De subsistentie van het leger

Olaf van Nimwegen

Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1995. - 400 p. : Zwart/wit illustraties

In de tweede helft van de zeventiende eeuw vond er een enorme groei in de omvang van de Europese legers plaats. Terwijl prins Maurits niet meer dan 12.000 man onder zijn bevelen had en gedurende de Dertigjarige oorlog (1618-1648) troepenconcentraties van meer dan 30.000 man uiterst zeldzaam waren geweest, bereikten de legers tijdens de Spaanse Successieoorlog een omvang van ruim 120.000 man, waarbij zich ook nog 80.000 paarden bevonden. De proviandering van zoveel mensen en het zorgdragen voor het voer van tienduizenden paarden vergde het uiterste op het terrein van organisatie en coördinatie. De voedselvoorziening van de legers speelde dan ook in de late zeventiende en in de achttiende eeuw volgens veel historici een overheersende rol in de oorlogvoering. In dit verband is het verbazingwekkend dat tot nog toe amper onderzoek naar de invloed van de logistiek op de loop van de Spaanse Successieoorlog, de omvangrijkste oorlog van de achttiende eeuw, is verricht. Het doel van dit boek is hier verandering in aan te brengen. Nadat de logistieke organisatie (brood- en foerageleveranties en materiele behoeften) van het Geallieerde leger aan het licht is gebracht, worden in chronologische volgorde de veldtochten behandeld waarbij steeds de belangrijkste vragen zullen zijn: hoe was de logistiek georganiseerd en in welke mate werden de strategie en de loop van de organisaties erdoor beïnvloed?

 

Vlaanderen in Oude Kaarten

Jozef Bossu

Tielt - Bussum : Uitgeverij Lannoo, 1982. - 168 p.

Drie Eeuwen Cartografie

 

Historische Atlas Zeeland

G.L. Wieberdink

Landsmeer : Uitegeverij Robas Producties, 1989

 

Atlas van Zeeland

Vlissingen : Bikker Boeken, 1975

Vervattende naauwkeurige kaarten van alle de eilanden [...] meetkundig opgenomen door de heeren Hattinga, geduurende de Jaaren 1744 tot 1752. Benevens Grondtekeningen en Gezigten der Steden, Afbeeldingen der voornaamste Openbaare Gebouwen, Dorpen, Sloten, Heerenhuizen, enz. [...]

Facsimile-uitgave van de Atlas van Zeeland en was bedoeld als uitbreiding op het deel Zeeland van Isaak Tirion's meesterwerk 'De Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden'.

De atlas bevat kaarten, stadsgezichten en portretten.

 

Geschiedenis van Zeeland

Jan Zwemer en Paul Brusse (redactie)

Utrecht : W Books, 2012. - Deel 1 tot en met 4. - 1424 p. : 1000 illustraties verdeeld over vier boeken

In samenwerking met Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, Universiteit Utrecht en Stichting Historisch Onderzoek Zeeland

Deel 1 van Geschiedenis van Zeeland beslaat de periode van de prehistorie tot 1550. In dit deel wordt het veranderende landschap van de prehistorie tot de Romeinse tijd beschreven. Deel 2 loopt van 1550 tot 1700, de ‘Gouden Eeuw van Zeeland’. In dit deel staat deze roemrijke tijd centraal waarbij de strijd tegen het water een belangrijke rol speelde. De periode van 1700 tot 1850 wordt beschreven in het derde deel. In dit tijdperk moest Zeeland grondig heroriënteren na het verlies van de gewestelijke soevereiniteit en de uitbreiding van de provincie met Zeeuws-Vlaanderen. Het laatste deel behandelt de periode 1850 tot 2000, een periode waarin ingrijpende gebeurtenissen zijn gebeurd, zoals de Watersnoodramp, de uitvoering van het Deltaplan en de bouw van de Zeelandbrug.

 

De graven van Vlaanderen (1). De Bourgondische vorsten (2). Oranje tegen Spanje (3)

Edward de Maesschalck

Leuven : Davidsfonds, 2012. - 352 (1) : Rijk geïllustreerd

1. De Graven van Vlaanderen (861-1384) beslaat een periode van vijfhonderd jaar waarin Vlaanderen zich ontwikkelde tot een van de rijkste en dichtstbevolkte gebieden van West-Europa, overdekt met een dicht netwerk van kloosters, jaarmarkten en steden, waar handel en nijverheid hoge toppen scheerden en Brugge uitgroeide tot de grootste handelsstad ten noorden van de Alpen.

Lees in De Graven van Vlaanderen (861-1384) over de vijfentwintig opeenvolgende graven en gravinnen die Vlaanderen bestuurden en maak kennis met een wereld van hartstocht, heerszucht en wraak, maar tegelijk van rechtvaardigheid, beschaving en commerciële flair.

De Graven van Vlaanderen (861-1384) is een doorlopend, chronologisch opgebouwd verhaal. Hierin vertelt de auteur, Edward De Maesschalck, voor het eerst de complete geschiedenis van de Vlaamse graven en gravinnen. De vele vertaalde fragmenten uit kronieken, brieven en andere historische documenten verlenen aan het werk een bijzondere authentieke toets en geven je het gevoel dat je er zelf bij was.

2. De Bourgondische Vorsten (1315-1530) is een kleurrijk en samenhangend synthesewerk dat de Bourgondische vorsten tegen de achtergrond van hun tijd weergeeft, met oog voor alle facetten van hun samenleving. Je leert meer over de politieke en maatschappelijke context, over de pracht en praal van het hofleven en over tal van artistieke hoogstandjes. Je maakt kennis met het dagelijkse leven, maar ook met grote, soms spectaculaire gebeurtenissen zoals de pest, de Honderdjarige Oorlog, de kruistochten, de huwelijken en begrafenissen, toernooien en moordpartijen.

In De Bourgondische Vorsten (1315-1530) zijn schitterende illustraties van miniaturen, schilderijen, beeldhouwwerk en sieraden uit de Zuidelijke Nederlanden opgenomen. Overzichtelijke stambomen en kaarten vullen aan. Het boek staat vol met vertelt frappante anekdotes, maar slaagt er ook in het brede overzicht te behouden over een periode van meer dan tweehonderd jaar.

3. De anderhalve eeuw tussen de geboorte van keizer Karel in 1500 en de Vrede van Munster in 1648 vormt een van de meest fascinerende periodes uit onze geschiedenis. De welvaart bloeide als nooit tevoren en de kunsten bereikten een ongekend hoogtepunt. Tegelijkertijd was het ook een periode van religieuze twisten en oorlog. De strijd tussen Willem van Oranje en het overmachtige Spanje in de Tachtigjarige Oorlog heeft het collectieve geheugen van de Nederlanders goed getekend. Oranje tegen Spanje gaat terug in de tijd. Naar generaals Alva, Farnese en Spinola, bevlogen bestuurders Albrecht en Isabella en de succesrijke rebellen Maurits en Frederik-Hendrik van Nassau, zonen van Willem van Oranje. Meer dan 250 illustraties en stambomen brengen die fascinerende periode helemaal tot leven.

 

Tegenwoordige Staat van Zeeland

Isaak Tirion (Boddaert, Plevier, Van der Schatte)

Kruseman, 1969. - 2 delen. Geïllustreerd.

1969 - in een gelimiteerde oplage nr. 527/1218 - 2 boeken - 435/579 pp - hardcover

Met eene kaart, plans van steden en kunstige printverbeeldingen versierd. Deze facsimile uitgave van de beschrijving van Zeeland werd vervaardigd naar de eerste druk die in het jaar 1751 bij Isaac Tirion te Amsterdam verscheen.

 

Atlas Maior - De Lage Landen

Joan Blaeu

Amsterdam, Joan Blaeu, 1665, facsimile-uitgave

 

Kruisdijkschans in oude glorie hersteld

Nanda van den Berg en Karien van Veggel (redactie)

Stichting Het Zeeuwse Landschap, 2013

Deze uitgave is verschenen ter gelegenheid van de afronding van de restauratie van de Kruisdijkschans.